* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (40)   ބާތިލް (194)   ސައްޙަ (234)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 468


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1170
8 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

6

7

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
ކަރަންކާގެ، ހއ. ތުރާކުނު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.22%

(143 ވޯޓު)

2 - އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 3327، މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.57%

(112 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ސިޔާމް
ގުލްދަމްގެ، ހއ. ތުރާކުނު
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.88%

(139 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ޢައްބާސް
ދިލްކުސާގެ، ހއ. ތުރާކުނު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

17.09%

(200 ވޯޓު)

5 - ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް
ސަބުދެލިގެ، ހއ. ތުރާކުނު
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.77%

(126 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްލަޠީފް
ނޫކޮކާގެ، ހއ. ތުރާކުނު
އަމިއްލަ ގޮތުން

16.07%

(188 ވޯޓު)

7 - ނަޞްރުﷲ ޙުސައިން
ގްރީންހައުސް، ހއ. ތުރާކުނު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.56%

(147 ވޯޓު)

8 - ނަޞްރުﷲ ޙުސައިން
ފޭރުގަސްދޮށުގެ، ހއ. ތުރާކުނު
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.83%

(115 ވޯޓު)