* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (359)   ބާތިލް (135)   ސައްޙަ (648)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1142


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3242
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

2

4

12

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް
އޯޝަންވިލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.27%

(268 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޝާފިޡު
ރަންފަސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.53%

(309 ވޯޓު)

3 - ޙުސެއިން ފަހުމީ
ރީކޯ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.98%

(291 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޠަލާލް
ސޭޑީގްރޯމް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.53%

(309 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ސަމަންވިލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.65%

(313 ވޯޓު)

6 - މޫސާ ނިޔާޒު
ކޫލްހައުސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.51%

(276 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ޞަބާޙް
ފަޒާނައިޓް
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

2.62%

(85 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ ޝަމީމް
ނާގޫރުގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.24%

(267 ވޯޓު)

9 - މޫސާ ޒަޢީމް ދާއޫދު
ޞަބާހުލްޚައިރު
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

2.34%

(76 ވޯޓު)

10 - އިބްރާހިމް ފަޔާޟް
ސީޑީޒުގެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

1.97%

(64 ވޯޓު)

11 - އިބްރާޙިމް ޚަލީލް
ދަނބުގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.73%

(56 ވޯޓު)

12 - ޢާސިފާ ޢަބްދުއްނާޞިރު
ނައިޓްރޯޒް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.38%

(304 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ޝަމާޙް
ހިރުދުމާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.24%

(267 ވޯޓު)

14 - މުޞްޠަފާ ޢަލީ
މަހުމާގެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.08%

(100 ވޯޓު)

15 - ޢަލީ ޝަމީމު
ގޯލްޑަންހައުސް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.93%

(257 ވޯޓު)