* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-1219)   ބާތިލް (1505)   ސައްޙަ (2210)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2496


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 15468
17 ކެންޑިޑޭޓުން 7 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 7 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

17

7

11

1

14

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ނަޢީމް
ސުހާނީ ހއ. ދިއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.34%

(1136 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު މަމްދޫން
ހުވަދުމާގެ ހއ. ދިއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.05%

(1245 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ގްރީންވިލާ ހއ. ދިއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.53%

(1010 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ސާރާޒް ހއ. ދިއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.78%

(1049 ވޯޓު)

5 - ނާހިދާ ޙަސަން
ކަށިމާގެ ހއ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.63%

(97 ވޯޓު)

6 - މޫސާ ލަޠީފް
ކުދިމާގެ ހއ. ދިއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7%

(1083 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ރޯޝަނީގެއާގެ ހއ. ދިއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.47%

(1156 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ ރަޝީދު
ޝަބްނަމްގެއާގެ ހއ.ދިއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.92%

(916 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ވަޙީދު
ކުދިބަތްގެ ހއ. ދިއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.1%

(1098 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރައްޒާއްޒާޤް
ސައިމާގެ ހއ. ދިއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.25%

(966 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު
އޯޓަމްވާދީ ހއ. ދިއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.46%

(1154 ވޯޓު)

12 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޢަލީ
ވޮޝިންޓަންހައުސް ހއ. ދިއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.09%

(1097 ވޯޓު)

13 - ޢުބައިދުﷲ ޢީސާ
އިރުމަތީގެ ހއ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.45%

(70 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު ޖަމީލް
ސެލީނާ ހއ. ދިއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.21%

(1115 ވޯޓު)

15 - ޙަސަން މުޙައްމަދު
އެވޭލާ ހއ. ދިއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.16%

(953 ވޯޓު)

16 - ސުހައިލް ރަޝީދު
މާޒީ ހއ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.92%

(143 ވޯޓު)

17 - ޢަބްދުﷲ ސިރާޖް
ހަޒާރުމާގެ ހއ. ދިއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.63%

(1180 ވޯޓު)