* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (93)   ބާތިލް (55)   ސައްޙަ (286)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 434


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1430
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

6

7

5

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބްދުﷲ ރައޫފު
ގުލްފާމުގެ / ހއ.ވަށަފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.22%

(89 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޢަޒުލީން
ހެޕީނައިޓް / ހއ.ވަށަފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.06%

(101 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ނައުޝާދު
ރަންކޮކާގެ / ހއ. ވަށަފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.8%

(83 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުﷲ ރައޫފު
އަލިވާގެ / ހއ.ވަށަފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.55%

(208 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޣާލިބު
ގ.ވަށަފަރު/ މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.15%

(188 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުﷲ ޒާހިރު
ހުސްނުހީނާގެ / ހއ.ވަށަފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.55%

(208 ވޯޓު)

7 - ފާޠިމަތު ނާޡިމާ
ދޭދަރުގެ / ހއ.ވަށަފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.22%

(189 ވޯޓު)

8 - ޢަލީޝާކިރު
ނަޔާ / ހއ. ވަށަފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.94%

(85 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ޝާކިރު
ބޮޑުލުބޯގެ / ހއ.ވަށަފަރު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.08%

(187 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޝާޒުލީ
ޖަނބުރޯލްމާގެ / ހއ.ވަށަފަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.43%

(92 ވޯޓު)