* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (1036)   ބާތިލް (55)   ސައްޙަ (316)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1407


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1578
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

5

12

8

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙައުލަތު މާހިރާ
ދިއްގާމާގެ/ ހއ.ކެލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.62%

(136 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން ޢާއިދު
ބާޒް/ ހއ.ކެލާ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.17%

(50 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ޢަލީމަނިކު
ދިލްބަހާރުގެ/ ހއ.ކެލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

0.38%

(6 ވޯޓު)

4 - އާމިނަތު ޙަސަންމަނިކު
ނެލިވަރު/ ހއ.ކެލާ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.27%

(20 ވޯޓު)

5 - މޫސާ މަންޞޫރު
މަދޮށިގެ/ ހއ.ކެލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.17%

(192 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުﷲ ޒުބައިރު
ރޭއަލިވާގެ/ ހއ.ކެލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.44%

(149 ވޯޓު)

7 - އާދަމް އަސްޢަދު
ސަބުދެލިގެ/ ހއ.ކެލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.55%

(198 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހީމް ޢަފީފު އާދަމް
ފަރިހިގެ/ ހއ.ކެލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.04%

(190 ވޯޓު)

9 - ޢަލީ ޝަރީފް
ޗަމަން /ހއ.ކެލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.2%

(161 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
ޝަބުނަމްގެ/ ހއ.ކެލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.56%

(135 ވޯޓު)

11 - ޙަސަން މަމްދޫޙު
އަސްދޫ/ ހއ.ކެލާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.44%

(149 ވޯޓު)

12 - ޢަލީ ފަހުމީ
އެތެންސް/ ހއ.ކެލާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.17%

(192 ވޯޓު)