* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (245)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (378)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 658


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1888
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

1

7

9

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢާއިޝަތު ސާރިޔާ
ޝިފާ / ހއ.ފިއްލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.85%

(186 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުއްސައްތާރު ދާއޫދު
ސީސަންގެ / ހއ.ފިއްލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.74%

(165 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ފާއިޒު
ސިތުރާ / ހއ.ފިއްލަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.65%

(69 ވޯޓު)

4 - މަރްޔަމް ޒޫނާ
ނާޒް / ހއ.ފިއްލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.19%

(98 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ވިޖާން
ރަންބުސްތާނުގެ / ހއ.ފިއްލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.9%

(168 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ފަލާޙް
އޭސިޔާ / ހއ.ފިއްލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.23%

(212 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޢިމާދު
ސަނޯރާގެ / ހއ.ފިއްލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.64%

(182 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުލްވާޙިދު އަޙްމަދު
ހުސްނޫގެ / ހއ.ފިއްލަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.82%

(91 ވޯޓު)

9 - އާދަމް ޢިނާޒު
ފެންފިޔާޒުގެ / ހއ.ފިއްލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.59%

(181 ވޯޓު)

10 - ޙާމިދު ޙަސަން
ދޫރެސް / ހއ.ފިއްލަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.52%

(142 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ އިޚްވާން
ފެމޯރާމަންޒިލް / ހއ.ފިއްލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.16%

(154 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ޖަޢުފަރު
ކިނާރީގެ / ހއ.ފިއްލަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.98%

(94 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ޕެނަމާގެ / ހއ.ފިއްލަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.73%

(146 ވޯޓު)