* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (103)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (197)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 335


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 985
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

7

4

1

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ޒިޔާދު ޙަސަން
ފެހިގެ ހއ. އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.46%

(103 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ނިޔާޒް މޫސާ
މާވަހި ހއ.އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.9%

(68 ވޯޓު)

3 - ޢިމާދު ޢަބްދުﷲ
ބޮކަރުމާގެ އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

14.52%

(143 ވޯޓު)

4 - އަބޫބަކުރު އާދަމް
ނޫކޮކާގެ ހއ.އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.76%

(106 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ
ކާމިނީގެ ހއ.އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.92%

(78 ވޯޓު)

6 - އިބުރާހިމް ރަމީޒު ޖަޢުފަރު
ފަރިވާ ހއ.އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.92%

(78 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު
ބަހާރުގެ ހއ.އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

14.11%

(139 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުލް ޣައްފާރު ޢަބްދުﷲ
ނޫރުމަންޒިލް އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.93%

(88 ވޯޓު)

9 - ނަސްރީނާ މޫސާ
ހިރުދުމާގެ ހއ.އުލިގަން
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.18%

(51 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޝާހިދު ޙަސަން ވަހީދު
މީނާޒް ހއ.އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.6%

(65 ވޯޓު)

11 - ޝަހުޒާ މުޙައްމަދު
ނޫރާނީވިލާ އުލިގަން
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.7%

(66 ވޯޓު)