* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (985)   ބާތިލް (296)   ސައްޙަ (1038)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 2319


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 7267
17 ކެންޑިޑޭޓުން 7 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 7 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

7

16

15

3

17

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ޝާކިރު
ހަޒާރުމާގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.05%

(585 ވޯޓު)

2 - ފާޠިމަތު ފަޛުނާ
މުނިޔާގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.89%

(428 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ރިޔާޟް
މުރިނގު، ހއ.ހޯރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.86%

(571 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ނޫރައްދީން
ގުލްޝަނީގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.37%

(463 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޒަކީ
އަނބުމާގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.92%

(430 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ޢާރިފް
ކަނީރުމާގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.96%

(506 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު އަޙުސަން
ބަށިމާގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.01%

(582 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ފާއިޒު
ނަލަހިޔާގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.09%

(79 ވޯޓު)

9 - ތަސްލީމް އަޙްމަދު
އަސްރަފީގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6%

(436 ވޯޓު)

10 - ފާޠިމަތު ރޭޝްމާ
މާފޮޅޭގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.89%

(501 ވޯޓު)

11 - ސަޢުދުﷲ ޝަކީބު
ގުލިސްތާނު، ހއ. ހޯރަފުށި
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

2.01%

(146 ވޯޓު)

12 - އިބުރާހީމް ރަޝީދު
އަޅިވިލާގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.28%

(93 ވޯޓު)

13 - ޒުލޭޚާ އާދަމް
ގ. ވަށަފަރު، މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.38%

(391 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ޙަނީފު
ޔެލޯހެވަން، ހއ. ހޯރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.68%

(340 ވޯޓު)

15 - އަޙްމަދު ޝުޖާޢު
ތޯތާގޭއާގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.91%

(575 ވޯޓު)

16 - އަޙްމަދު މަޢުރޫފް
ސޯސަންވިލާ، ހއ. ހޯރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.97%

(579 ވޯޓު)

17 - ޙަސަން ޝުޖާޢު
ފޭރުގެ، ހއ. ހޯރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.73%

(562 ވޯޓު)