* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (98)   ބާތިލް (30)   ސައްޙަ (143)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 271


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 715
6 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

6

3

2

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ރިފާޢު
ހުވަނދުމާގެ، ހއ މޮޅަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.65%

(69 ވޯޓު)

2 - ޢަލީ ނަޖީބު
އަސްރަފީގެ، ހއ މޮޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

18.6%

(133 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ރިޔާޟް
ހިތަށްފިނިވާގެ، ހއ މޮޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

18.88%

(135 ވޯޓު)

4 - އިބުރާހީމް އާދަމް
އަމާޒު، ހއ މޮޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

14.55%

(104 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޢަލީ
އަސުރުމާގެ، ހއ މޮޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

19.3%

(138 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހީމް ސިޔާމް
ކުންނާރުމާގެ، ހއ މޮޅަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

19.02%

(136 ވޯޓު)