* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (200)   ބާތިލް (280)   ސައްޙަ (1269)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1749


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 6347
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

5

6

10

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ސަމީރު
ޝަހަރުއާބާދު/ހއ. އިހަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.68%

(678 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު އަޝްރަފް
ހޯރަވިލާ/ހއ. އިހަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.87%

(563 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހަވީރީގެ/ހއ. އިހަވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.24%

(396 ވޯޓު)

4 - އާމިނަތު ރަޟިއްޔާ
ނީރާ/ހއ. އިހަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.56%

(480 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުﷲ މަންޞޫރު
ބަހާރުގެ/ހއ.އިހަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.08%

(640 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ވަޙީދު
ނަލަހިޔާގެ/ހއ. އިހަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.02%

(636 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްމުޙްސިން
ވައިލެޓްވިލާ ނަމްބަރު 2/ހއ. އިހަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.09%

(577 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުލްމަތީން
ކޮށިތެރޭގެ/ހއ. އިހަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.57%

(544 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ސިރާޖް
ހިޔަލީބާޣު/ހއ. އިހަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.75%

(619 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ރަމީޒު
އެންދެރިމާގެ/ހއ. އިހަވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.8%

(622 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙަސަން
ބަގީޗާގެ/ހއ. އިހަވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.73%

(554 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ޑޭޒީވިލާ/ހއ. އިހަވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.6%

(38 ވޯޓު)