* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (87)   ބާތިލް (160)   ސައްޙަ (326)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 573


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1630
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

1

11

13

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ސަޢީދު
ކުރި/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.31%

(168 ވޯޓު)

2 - އާމިނަތު ސަލްމާ
ކަރަންކާގެ/ ހއ.މާރަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.42%

(72 ވޯޓު)

3 - ޙުސައިން ނާޞިރު
ދޯދި/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.01%

(98 ވޯޓު)

4 - މަރްޔަމް ޝިފްޒާ
މީނާޒު/ ހއ. މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.79%

(78 ވޯޓު)

5 - ޢަލީ މުޙައްމަދު ފުޅު
ސެވީން/ ހއ.މާރަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.55%

(123 ވޯޓު)

6 - ޢަބުދުއްރަޙީމް ޙަސަން
އަތަމާގެ/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.34%

(87 ވޯޓު)

7 - ޙަސަން ރިޟާ
ސެވީނާ/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.17%

(182 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޙަމީދު
މާކޯނި/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.48%

(122 ވޯޓު)

9 - ޖައިލަމް ހާރޫން
މިސުރުގަނދަކޯޅިގެ/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.93%

(113 ވޯޓު)

10 - ޢަބުދުﷲ މޫސާ
ސޭބޫގެ/ ހއ.މާރަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.71%

(93 ވޯޓު)

11 - ޢަބުދުއްރަޙްމާން ޙަސަން
އެންދެރިމާގެ/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.06%

(164 ވޯޓު)

12 - ޢަބުދުލްކަރީމް ޢަބުދުއްރަޙްމާން
އަސަރީގެ/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.25%

(53 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު އިބުރާހީމް
ނޫރަންމާގެ/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.59%

(140 ވޯޓު)

14 - މޫސާ ނަޞީރު
ވީސަން/ ހއ.މާރަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.23%

(20 ވޯޓު)

15 - ޢަބުދުﷲ ދާޢޫދު
ވީސަން/ ހއ.މާރަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.18%

(117 ވޯޓު)