* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (293)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (272)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 600


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1358
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

7

1

10

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ޝަހީދު
ވާރޭވިލާ ހއ.ތަކަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.68%

(145 ވޯޓު)

2 - ޝާހިދާ މުޙައްމަދު
އަލިވާގެ ހއ.ތަކަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.69%

(118 ވޯޓު)

3 - ޢާޞިމާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ނަރުގިސްމާގެ ހއ.ތަކަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(128 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޞާދިޤް
ސޯސަންވިލާ ހއ.ތަކަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.27%

(153 ވޯޓު)

5 - ޒާހިޔާ ޢަލީ
އެރޯމާ ހއ.ތަކަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.46%

(142 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ހިތިގަސްދޮށުގެ ހއ.ތަކަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(128 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް ސަލީމް
ހީނާމާގެ ހއ.ތަކަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.75%

(146 ވޯޓު)

8 - އާދަމް ޝަރީފް
ގުރީންވިލާ ހއ.ތަކަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.06%

(123 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު
ދޯޅަބުމާގެ ހއ.ތަކަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.72%

(132 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް
ކަރަންކާވިލާ ހއ.ތަކަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.53%

(143 ވޯޓު)