* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (153)   ބާތިލް (75)   ސައްޙަ (337)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 565


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1685
9 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

5

1

8

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ޕާމްސޭޑް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.01%

(253 ވޯޓު)

2 - އަސްރާރު އާދަމް
ބަގީޗާގެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

18.04%

(304 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު އަޢުފު
ކާނިގަސްދޮށުގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.72%

(130 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ފައިޒަން
ރަޙްމާނީހިޔާ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.35%

(225 ވޯޓު)

5 - އިސްމާޢީލް ޢަބުދުﷲ
ތިލަފަޅު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.19%

(256 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޝަމީމު
ހަނދުވަރީހިޔާ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.75%

(80 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ނިޔާޒް
ކެތީރޯޒް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.88%

(99 ވޯޓު)

8 - ޢަބުދުއްރަޝީދު މަންޞޫރު
ވިނަރެސް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.12%

(238 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު އާޞިމް
މުސްތަރީގެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.93%

(100 ވޯޓު)