* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (164)   ބާތިލް (65)   ސައްޙަ (307)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 536


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1536
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

4

1

2

5
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ޢާޞިފް
ހިޔަލީގެ ހއ.މުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.16%

(156 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޙަނީފު
ރަބީޢުގެ ހއ. މުރައިދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

10.16%

(156 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
އިރުފުހޭގެ ހއ. މުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.61%

(163 ވޯޓު)

4 - އަބްދުﷲ ޙުސައިން
ހަޒާރުމާގެ ހއ. މުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.22%

(157 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ފުއާދު
އާޒާދުވިލާ ހއ. މުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.09%

(155 ވޯޓު)

?
6 - މުޙައްމަދު ނާޝިދު
ނާޒް ހއ.މުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.96%

(153 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ނިޔާޒް
މުރިނގު ހއ. މުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.64%

(148 ވޯޓު)

8 - ޙުސައިން ވިސާލް
ކަރަންކާގެ ހއ. މުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.64%

(148 ވޯޓު)

9 - އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ
ބުލޫބާރޑްހއ.މުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.09%

(155 ވޯޓު)

?
10 - ފަރުޙަތު ސަމީރު
ފަޒާ ހއ.މުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.44%

(145 ވޯޓު)