* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (288)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (623)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 946


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3115
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

5

6

8

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ޒުބައިރު
މޫނިމާގެ /މ.ދިއްގަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.92%

(278 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދުލަޠީފް އަޙްމަދު
ޑިއާސާ/ މ.ދިއްގަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.02%

(281 ވޯޓު)

3 - މޫސާ ނާސިޙް
ދަފްތަރުނަންބަރުރސ7477
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.44%

(263 ވޯޓު)

4 - ޢިމްރާނު އިސްމާޢީލް
އެވަރލާސްޓް/މ.ދިއްގަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.36%

(354 ވޯޓު)

5 - މޫސާ ނަޞީރު
ހިޔާ/ މ.ދިއްގަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.17%

(348 ވޯޓު)

6 - ޢަބުދުލްޣަފޫރު އިސްމާޢީލް
ތޯތާގެ/ މ.ދިއްގަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.91%

(340 ވޯޓު)

7 - ޢާއިޝަތު ޝާނީ
އާބިން/މ.ދިއްގަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.6%

(299 ވޯޓު)

8 - ޢަބުދުއްރަޙްމާނު ވާފިރު
ބްލޫސްޓަރ/މ.ދިއްގަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.91%

(340 ވޯޓު)

9 - ހާރޫނު ރަޝީދު
އާޒާދުގެ/މ.ދިއްގަރު
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.8%

(56 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ނިޔާޒު
ރިހިވެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.54%

(266 ވޯޓު)

11 - ޢާއިޝަތު ނާޒްލީ
ވައިމަތީގެ/މ.ދިއްގަރު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.31%

(290 ވޯޓު)