* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (212)   ބާތިލް (40)   ސައްޙަ (244)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 496


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1219
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

12

10

11

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ނިޝާމް
ހަވީރީނާޒް، މ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.2%

(100 ވޯޓު)

2 - ޢާއިޝަތު އަނީސާ
ނަފާ، މ.މަޑުއްވަރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.23%

(76 ވޯޓު)

3 - ޙުސްނީ ޙުސައިން
ގޭޓް، މ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.17%

(63 ވޯޓު)

4 - ފާރޫޤު މޫސާ
ފަޒާ، މ.މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.96%

(97 ވޯޓު)

5 - ނިމާލް ޢަލީ
ދެވެލިކިނާރާ، މ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.02%

(49 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހީމް އާޠިފް
ނޫރާނީވިލާ، މ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.51%

(55 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޝައުކަތު
ބިޖިލީގެ، މ.މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

13.62%

(166 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހީމް މާހިރު
އެރޯމާ، މ.މަޑުއްވަރި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.23%

(76 ވޯޓު)

9 - ހޫދު ޢާމިރު
އެންދެރިގެ، މ.މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.53%

(104 ވޯޓު)

10 - ޙަސަން މަޙާސިން
ވަފާ، މ. މަޑުއްވަރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(115 ވޯޓު)

11 - ނާފިޒާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
މަތަރަސްމާގެ، މ.މަޑުއްވަރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.86%

(108 ވޯޓު)

12 - އިބްރާހީމް ރަމީޒު ޙަސަން
ވަގުތީހިޔާ، މ. މަޑުއްވަރި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.68%

(118 ވޯޓު)

13 - ޢައިދިސާ އިބްރާހީމް
ފެހިވިނަ، މ.މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.35%

(53 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ޝިހާމް
ހިޔާވަހި، މ.މަޑުއްވަރި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.2%

(39 ވޯޓު)