* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (54)   ބާތިލް (5)   ސައްޙަ (100)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 159


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 500
6 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

2

6

4

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ އިޤްބާލް
ހަނދުވަރީގެ / މ.ރަތްމަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.8%

(74 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ރައޫފް
އުޑުވިލާގެ / މ.ރަތްމަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

18.8%

(94 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ މަފާޛު
ބްލޫހައުސް / މ. ރަތްމަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.6%

(98 ވޯޓު)

4 - ޢާއިޝަތު ޝިފާ
ޖަވާހިރުވާދީ / މ. ރަތްމަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17%

(85 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ރާމިޒު
ރެޑިޔަމްގެ/މ. ރަތްމަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.4%

(62 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ރިޔާޟް
ޝާހިލް / މ.ރަތްމަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.4%

(87 ވޯޓު)