* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (42)   ބާތިލް (5)   ސައްޙަ (137)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 184


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 685
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

8

3

1

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ވަޙީދު
ދަފްތަރު. ނަންބަރު 3990 / މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.51%

(72 ވޯޓު)

2 - މަމްދޫޙް ވަޙީދު
ފިނިހިޔާގެ / މ.ވޭވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.22%

(70 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ހާބީލް
އަނބުގަސްދޮށުގެ / މ.ވޭވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.8%

(74 ވޯޓު)

4 - އިސްމާޢީލް ޝަރީފް
މިރުސްމާގެ / މ.ވޭވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.95%

(75 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ ޙުސައިން
ސޯސަންވިލާ / މ.ވޭވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.22%

(70 ވޯޓު)

6 - ސިތުނާ މުޙައްމަދު
ކޯނަރ / މ.ވޭވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.64%

(66 ވޯޓު)

7 - ޒަމީރާ އަޙްމަދު
ކާރނޭޝަންމާގެ / މ.ވޭވަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.47%

(58 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުﷲ ސާމިޢު
ގުލުތަރުޖަމާގެ / މ.ވޭވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.95%

(75 ވޯޓު)

9 - ޝަޒީމް ޙަސަން
މޫނިމާގެ / މ.ވޭވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.36%

(71 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ފިރާޤް
ނޫރަންވިލާ / މ.ވޭވަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.88%

(54 ވޯޓު)