* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (151)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (377)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 598


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1885
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

9

12

8

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ސަލީމް
ބުލޫވެއިޓް/މ.މުލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.29%

(62 ވޯޓު)

2 - ނިޡާމް ފަހީމް
ފަހީމާހިޔާ/މ.މުލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.88%

(92 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޝާޠިރު
އަސްރަފީގެ/މ.މުލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.2%

(98 ވޯޓު)

4 - އަޙްމަދު ފާރިސް
ނިޝާން /މ.މުލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.28%

(43 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު އަސްނާދު
ބުރެވިމާގެ/މ.މުލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.46%

(84 ވޯޓު)

6 - ޢަޒުރާ މުޙައްމަދު
ރަތްވިލާގެ/މ.މުލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.67%

(88 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް ޒަކީ
ހަވީރީގެ/މ.މުލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.2%

(98 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހީމް މުފީދު
ހުދުފިނިފެންމާގެ/މ.މުލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.42%

(253 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
މާއޮޅު /މ.މުލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.64%

(276 ވޯޓު)

10 - މޫސާ ނަޞީރު އަޙްމަދު
ދަފުތަރު 2700
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.38%

(290 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޞާދިގް
ކީރަންމާގެ/މ.މުލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.05%

(246 ވޯޓު)

12 - ނާސިފް ޒަމީރު
ފަޒާ /މ.މުލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.53%

(255 ވޯޓު)