* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-671)   ބާތިލް (360)   ސައްޙަ (1373)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1062


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 6865
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

7

9

3

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ޢަރީފް
ގުމްރީގެ، މ. މުލައް
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.18%

(150 ވޯޓު)

2 - ޢިބްރާހިމް ނިޔާޒް
މަހީނާ، މ.މުލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.82%

(537 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު އިބުރާހިމް
ރާނބާގެ، މ.މުލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.33%

(778 ވޯޓު)

4 - ޢިބްރާހިމް ނަޞީރު
ގޮމަށިމާގެ، މ. މުލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.95%

(683 ވޯޓު)

5 - ސަންފާ މޫސާ ފުޅު
މިނިވަންއައްސޭރި، މ. މުލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.83%

(469 ވޯޓު)

6 - ސާރާ އިބްރާހިމް
ގުމްރީގެ، މ. މުލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.08%

(692 ވޯޓު)

7 - ސާމިޔާ މުޙައްމަދު
ޝާޔާ، މ. މުލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.92%

(818 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ޙަސަން
ހުސްނުގެ، މ. މުލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.12%

(832 ވޯޓު)

9 - ސަޢުދުﷲ ކަމާލު
އޯކިޑްވިލާ، މ. މުލައް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.54%

(792 ވޯޓު)

10 - ޙުސައިން ޒާހިރު
ޖަންބުގެ، މ.މުލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.21%

(495 ވޯޓު)

11 - ޢިބްރާހިމް ލަޠީފް
ހެޕީނާސް, މ. މުލައް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.02%

(619 ވޯޓު)