* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (64)   ބާތިލް (20)   ސައްޙަ (256)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 340


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1280
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

10

4

7

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަބުދުއްﷲ ޙަމީދު
ނޫރާނީގެ / މ.ނާލާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.33%

(81 ވޯޓު)

2 - އާދަމު މުޙައްމަދު މަނިކު
މަންޒިލް / މ.ނާލާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.8%

(87 ވޯޓު)

3 - އިބުރާހީމު ޙަމީދު
ނޫރާނީގެ / މ.ނާލާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.5%

(96 ވޯޓު)

4 - މޫސާ ވަޖީހު
ބިއުޓީފްލާވަރ/މ.ނާލާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.2%

(169 ވޯޓު)

5 - އިބުރާހީމު ޝިހާމު
ރޯޒްމީޑް / މ. ނާލާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.14%

(181 ވޯޓު)

6 - އާމިނަތު ޢާޠިފާ
ސްކައިވިލާ / މ.ނާލާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.19%

(92 ވޯޓު)

7 - ޔޫސުފު ސަޢީދު
ސަޢީދީހިޔާ / މ.ނާލާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.13%

(168 ވޯޓު)

8 - ފާޠިމަތު ޝިޔާމާ
ފޭރުމާގެ / މ.ނާލާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.86%

(75 ވޯޓު)

9 - އަޙުމަދު ސަޢީދު
ފެހިވިނަ / މ.ނާލާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.88%

(152 ވޯޓު)

10 - ޙަސަން ޢަބުދުއްރަޙްމާނު
ރެޑިޔަމްގެ / މ. ނާލާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.98%

(179 ވޯޓު)