* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (312)   ބާތިލް (125)   ސައްޙަ (476)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 913


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2380
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

5

7

14

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ޞަލާޙް
ނަލަރީތިވިލާ/މ.ކޮޅުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.49%

(202 ވޯޓު)

2 - އިބުރާޙިމް ނަޞީޙު
ރިވެލި/މ.ކޮޅުފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.04%

(239 ވޯޓު)

3 - އަޙުމަދު މުފީދު
ކުދިރުވާލީގެ/މ.ކޮޅުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.29%

(126 ވޯޓު)

4 - އާދަމް ވަޙީދު
ރަންއާރު/މ.ކޮޅުފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.95%

(213 ވޯޓު)

5 - ޙަސަން މަހުދީ
ވައިވަރު/މ.ކޮޅުފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.58%

(228 ވޯޓު)

6 - އަބުދުލް މުހައިމިން
ކުރިކީލަގެ/މ.ކޮޅުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.39%

(152 ވޯޓު)

7 - އަލީ ރާޟީ
އަސްރަފީގެ/މ.ކޮޅުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.5%

(226 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ވަޙީދު
ރަންދުނި/މ.ކޮޅުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.12%

(98 ވޯޓު)

9 - މޫސާ ޖަމީލު
ފަޅޯމާގެ/މ.ކޮޅުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.13%

(146 ވޯޓު)

10 - ޖަޢުފަރު މޫސާ
ކަސްމީރުގެ/މ.ކޮޅުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.5%

(131 ވޯޓު)

11 - އިބުރާޙިމް ރަޝީދު
އައްސޭރި/މ.ކޮޅުފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.99%

(214 ވޯޓު)

12 - ޔޫނުސް އިބުރާޙިމް
ގޯންބިލިމާގެ/މ.ކޮޅުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

1.89%

(45 ވޯޓު)

13 - މަރްޔަމް ރަޝީދާ
ޑޯރެންސީވިލާ/މ.ކޮޅުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.97%

(142 ވޯޓު)

14 - ޢީސާ މުމްދޫދު
ރޯޒުމީޑު/މ.ކޮޅުފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.16%

(218 ވޯޓު)