* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-22)   ބާތިލް (110)   ސައްޙަ (564)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 652


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2818
18 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

15

7

4

12

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ނިޔާޒު
ދޫރެސް، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.84%

(80 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
ބީޗްވިލާ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.29%

(121 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ
ދުއްލިސާގެ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.94%

(111 ވޯޓު)

4 - މޫސާ އަޙްމަދު
ބީޗްހައުސް، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.34%

(235 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު އާދަމް
ނިޝާން، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.12%

(257 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ފަޒީން
މާފޮޅޭގެ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.07%

(171 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު އާދަމް
ނިޝާން، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.37%

(236 ވޯޓު)

8 - ޔާސިރު ޢަރަފާތު
ޒަމީލާމަންޒިލް، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.55%

(100 ވޯޓު)

9 - އަމީލު އަޙްމަދު
ބުރުނުވިލާ، ފ. ފީއަލީ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.62%

(102 ވޯޓު)

10 - ސިތުރާ އިދުރީސް
ޖަވާހިރުމާގެ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.67%

(19 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ޝަފީޤު
ސްނޯވައިޓް، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.37%

(95 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު އާމިރު
ބުލޫނިޔާގެ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.34%

(235 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
ދުއްލިސާގެ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.09%

(228 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ޖަލީލު
ހިތަށްފިނިވާގެ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.16%

(230 ވޯޓު)

15 - ޙަސީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
އާސިޔާނާ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.45%

(238 ވޯޓު)

16 - އާމިނަތު ޝިއުރާ
ނޫރާނީވިލާ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.92%

(195 ވޯޓު)

17 - ޢަލީ ޝަފީޤު
ބަހާރުގެ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.48%

(70 ވޯޓު)

18 - ރިފްޢަތު މުޙައްމަދު
ހީނާމާގެ، ފ. ފީއަލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.37%

(95 ވޯޓު)