* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (70)   ބާތިލް (125)   ސައްޙަ (552)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 747


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2760
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

12

11

2

13
?

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ނާޞިރު
ހިތިގަސްދޮށުގެ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.41%

(94 ވޯޓު)

2 - މުންތަހާޒް އިދުރީސް
އިރަމާގެ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.38%

(259 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ސަލީމް
މޯނިންގްވިލާ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.7%

(323 ވޯޓު)

4 - ޙުސައިން ސަހުލް
ސޯސަންވިލާ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.77%

(242 ވޯޓު)

5 - ރަމްޒީނާ ޢަފީފު
ޗާންދަނީވިލާ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.41%

(232 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހީމް ޞަބީޙު
މޫނިމާގެ / ފ. ބިލެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.22%

(89 ވޯޓު)

7 - އަންވަރު ޙިލްމީ
ފެހިފަރުދާގެ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.06%

(112 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ނަޞީރު
ޝާހިދާމަންޒިލް/ ފ. ބިލެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.15%

(225 ވޯޓު)

9 - ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ
ރަންތަރި/ ފ. ބިލެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.14%

(59 ވޯޓު)

10 - ފާޠިމަތު ޝާހިދާ
ވިކްޓަރީހައުސް/ ފ. ބިލެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

1.41%

(39 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުﷲ ޒުހުރީ
ނިރޮޅުގެ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.86%

(272 ވޯޓު)

12 - ޙަސަން މައުމޫނު
ތަރިވަދާގެ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.94%

(302 ވޯޓު)

13 - ޢިމްރާން ރަޝީދު
އަސްރަފީގެ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.28%

(256 ވޯޓު)

?
14 - އިބްރާހީމް ރުޝްދީ
ފްރެންކްވިލާ/ ފ. ބިލެއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.28%

(256 ވޯޓު)

?