* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (82)   ބާތިލް (5)   ސައްޙަ (211)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 298


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1055
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

2

10

6

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ވަލީދު
ދިލްބަހާރުގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.5%

(58 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޒުމީނު
ރީތިގަސްދޮށުގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11%

(116 ވޯޓު)

3 - އިސްމާޢީލު ޞިޔާމް
ގުލްހަޒާރުމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.09%

(117 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ މުޙައްމަދު
ސައިމާވިލާ ފ.ދަރަނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.53%

(90 ވޯޓު)

5 - މުޞްޠަފާ ވަޙީދު
އާބާދީގުލްޝަން ފ.ދަރަނބޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.88%

(62 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުލްބާސިޠު އިބްރާހީމް
ކަންމަތީގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.29%

(98 ވޯޓު)

7 - ޢަލީ ސަމީރު
ނޫރާނީހައުސް ފ.ދަރަނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.63%

(91 ވޯޓު)

8 - މަޙްމޫދު އަޙްމަދު
ވާރޭވިލާ ފ.ދަރަނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.72%

(92 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ނަލަހިޔާ ފ.ދަރަނބޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.87%

(83 ވޯޓު)

10 - މަޙްމޫދު ރަޝީދު
ފަތަނގުމާގެ ފ.ދަރަނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.71%

(113 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުއްޝަކޫރު އާދަމް
އާބާދުއައްސޭރި ފ.ދަރަނބޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.2%

(76 ވޯޓު)

12 - އަޙްމަދު ޒަކީ
ގުޑްލަކް ފ.ދަރަނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.59%

(59 ވޯޓު)