* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (307)   ބާތިލް (65)   ސައްޙަ (721)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1093


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3605
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

9

10

4

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ރަޝީދު
ނޫރާނީވިލާ ފ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.73%

(567 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޢަލީ
ޕާމްލޮޖް ފ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.49%

(234 ވޯޓު)

3 - އިސްލާޢީލް ނިޔާޒް
ޖަނަވަރީމާގެ ފ. ނިލަންދޫ
ޖީއައި ޓިކެޓުގައި

7.99%

(288 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އިބްރާހިމް
ފާޒިރާމަންޒިލް ފ. ނިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.87%

(392 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
ބަގީޗާ ފ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.8%

(245 ވޯޓު)

6 - އަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު
ލިލީމާގެ ފ. ނިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.77%

(244 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ރިހިވެލި ފ. ނިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.85%

(211 ވޯޓު)

8 - ސަމްސުއްނިސާ އިބުރާހީމް
ގުލްހަޒާރުގެ ފ. ނިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.13%

(113 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުލްޖަލީލު އަޙްމަދު
އޯކިޑްމާގެ ފ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.65%

(492 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޚަލީލް
ވީނަސް ފ. ނިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.32%

(444 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޙުސައިން
އެސްޖެހިގެ ފ. ނިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.4%

(375 ވޯޓު)