* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (215)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (494)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 779


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2470
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

8

4

1

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙުމަދު ޢަލީ
ޑޭޒީގެ، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.83%

(218 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ބިލެތްގެ، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.64%

(90 ވޯޓު)

3 - ސާލިމްއަލްޞަބާޙް
ސޯސަންގެ، ދ.މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.1%

(200 ވޯޓު)

4 - މޫސާ އަޙްމަދު
ޕެރިސް، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.95%

(221 ވޯޓު)

5 - އިބްރާހީމް އަފްރާޙް
ގަހާ، ދ.މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.65%

(189 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޝާހިދު
މުޝްތަރީވިލާ، ދ.މީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.59%

(311 ވޯޓު)

7 - ޙުސައިން ފަހުމީ
ނިޔަދުރުގަސްދޮށުގެ، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.06%

(199 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ ޝަރީފު
އޮއިވަރު، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.23%

(228 ވޯޓު)

9 - އަރީޖު ޢަބްދުއްލަޠީފް
ފީރޯޒްވިލާ، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.49%

(111 ވޯޓު)

10 - ޔާސިރު ޢަލީ
ޝިފާސައިޑް، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.25%

(179 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުލްޢަޒީޒް މޫސާ
ދިލްޝާދުގެ، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.57%

(187 ވޯޓު)

12 - އިބްރާހީމް ނާޞިރު
ދަގަޑުގެ، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.53%

(186 ވޯޓު)

13 - މޫސާ ޖަމީލު
ދިގަލި، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.98%

(49 ވޯޓު)

14 - ޚާލިދު ޢަލީ
ސީސަންގެ، ދ.މީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.13%

(102 ވޯޓު)