* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (108)   ބާތިލް (95)   ސައްޙަ (343)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 546


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1715
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

3

9

11

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ގްލޯރީގެ،ދ. ބަނޑިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

14.11%

(242 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޢީސާ
ފަޅޯމާގެ،ދ. ބަނޑިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.46%

(128 ވޯޓު)

3 - ޙަސަން ޙަނީފު
ސޯސަންވިލާ،ދ. ބަނޑިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

13.29%

(228 ވޯޓު)

4 - ޒައިދީ އިސްމާޢީލް
އޮވަރސީޒް،ދ. ބަނޑިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.18%

(106 ވޯޓު)

5 - ފައިޞަލް ޙުސައިން
ކަންމަތީގެ،ދ. ބަނޑިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.3%

(108 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޙަފީޡު
ޕޮލަރިސް،ދ. ބަނޑިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.53%

(112 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުﷲ އަމްޖަދު
ހުވަނދުމާގެ،ދ. ބަނޑިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.3%

(211 ވޯޓު)

8 - ޢަލީ އަސްލަމް
ދަފްތަރު. ނަމްބަރު 6720
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.13%

(88 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ލަޠީފް
ވަށްބެރުގެ،ގދ. ގައްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.59%

(216 ވޯޓު)

10 - ޢުމަރު ޒާހިރު
ރޯޒްމީޑް،ދ. ބަނޑިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.67%

(63 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުލްކަރީމް މުޙައްމަދު
ކުއީން،ދ. ބަނޑިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.42%

(213 ވޯޓު)