* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (84)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (168)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 287


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 839
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

9

7

4

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޝާހިދު
ވިނަމާގެ، ދ.ރިނބުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.03%

(59 ވޯޓު)

2 - ޔޫސުފް ނާފިޛު
ވިނަމާގެ، ދ.ރިނބުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.82%

(74 ވޯޓު)

3 - އަޝްރަފް ޙަސަން
މާކޯނި، ދ.ރިނބުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.65%

(39 ވޯޓު)

4 - ޙާތިމް އިބުރާހިމް
ބިންގާ، ދ.ރިނބުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.13%

(85 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު އަޒުހީމް
ވިލަރެސް، ދ.ރިނބުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.7%

(73 ވޯޓު)

6 - ޙުސައިން އަފްޞަލް
ސައުތުސައިޑް، ދ.ރިނބުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.51%

(63 ވޯޓު)

7 - ވަލީދު ޢަބުދުލް ޤާދިރު
ހަނދުވަރުދޭގެ، ދ.ރިނބުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.25%

(86 ވޯޓު)

8 - މޫސާ ޢަބުދުﷲ
ނޫރާނީގެ، ދ.ރިނބުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.15%

(60 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ނިޔާޒް
ވިނަރެސް، ދ.ރިނބުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.49%

(88 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ރަޝީދު
ކުންނާރުގެ، ދ.ރިނބުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.08%

(93 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ނަޖާޙް
އަވިދޭގެ، ދ.ރިނބުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.27%

(61 ވޯޓު)

12 - ޢަލީ ޝިފާޒް
ދިލްކަޝްގެ، ދ.ރިނބުދޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

6.91%

(58 ވޯޓު)