* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (95)   ބާތިލް (75)   ސައްޙަ (364)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 534


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1819
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

13

11

4

6

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޞްޠަފާ ސަޢީދު
މާގާ، ދ. ހުޅުދެލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.88%

(107 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޝިފާޢު
ކުރިނބީގެ، ދ. ހުޅުދެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.09%

(129 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހިމް ރަޢޫފް
އުނިމާގެ، ދ. ހުޅުދެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.38%

(116 ވޯޓު)

4 - އާދަމް ޒާހިރު
ލިލީމާގެ، ދ. ހުޅުދެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.43%

(208 ވޯޓު)

5 - އިބްރާހިމް ޝަހީމް
ތްރީބާރޑްސް، ދ. ހުޅުދެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.3%

(60 ވޯޓު)

6 - ޙަސަން ޒާހިރު
ގްލޭނޫރަންމާގެ، ދ. ހުޅުދެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.32%

(206 ވޯޓު)

7 - ޝަފީޤް
އުނިމާގެ، ދ. ހުޅުދެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.89%

(89 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ފާއިޒް
ރިންގް، ދ. ހުޅުދެލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.01%

(73 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު އަޝްރަފް
ކިނާރާ، ދ. ހުޅުދެލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.51%

(82 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ސަޢީދު
ނޫރާނީމާގެ، ދ. ހުޅުދެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.11%

(202 ވޯޓު)

11 - ޢަދްނާން ޢަލީ
ހުސްނޫވިލާ، ދ. ހުޅުދެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.71%

(213 ވޯޓު)

12 - ޙާމިދު ވަޖީހް
އަސްރަފީގުލްޝަން، ދ. ހުޅުދެލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.79%

(69 ވޯޓު)

13 - އަހްމަދު ނަޞްރު
މީނާޒް، ދ. ހުޅުދެލި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.42%

(226 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު އާދަމް
އިތާ، ދ. ހުޅުދެލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.14%

(39 ވޯޓު)