* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (60)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (114)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 189


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 572
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

10

1

5

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އާދަމް ޢަބްދުލް ޤާދިރު
އުނިމާގެ، ދ. ވާނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.84%

(62 ވޯޓު)

2 - އިސްމާޢީލް ޔޫސުފް
ގްރީންހައުސް، ދ. ވާނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.79%

(56 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ނިޡާމް
ޔާދު، ދ. ވާނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.79%

(56 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ރަޝާދު
ކެތި، ދ. ވާނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.14%

(58 ވޯޓު)

5 - ޒަކަރިއްޔާ މުފީދު
އަމާޒު، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.49%

(60 ވޯޓު)

6 - މަރްޔަމް ޝަމްލާ
ފެންޒީމާގެ، ދ. ވާނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.44%

(54 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
ރެޑްރޯސް، ދ. ވާނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.69%

(44 ވޯޓު)

8 - ޙަރިއްޔާ އާދަމް
މޫނިމާގެ، ދ. ވާނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.71%

(67 ވޯޓު)

9 - ޙާޝިމް ޙުސައިން
ހިޔަލީގެ، ދ. ވާނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.39%

(48 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ޙުސައިން
އަޅިވިލާ، ދ. ވާނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.71%

(67 ވޯޓު)