* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (188)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (389)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 647


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1945
19 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

4

9

7

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ރަމީޒު
ޑޭޒީމާގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.13%

(197 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ޢާރިފް
ނައިޓްރޯޒް، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.37%

(85 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ނަސީމް
މުސްތަރީގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.91%

(76 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުއްރަޝީދު ޙުސައިން
ވިނަމާ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.07%

(157 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޙާފިޡު
ޓެޓްރޯނުގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.98%

(58 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ނިޡާމް
ޓެޓްރޯނުގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.51%

(146 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުލްޙަކީމް އަޙްމަދު
ނޫވިލާގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.61%

(148 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުލްޙަމީދު މޫސާ
ކޫލަރ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.43%

(125 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޙަނީފް
ކަރަންކާގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.02%

(156 ވޯޓު)

10 - ޙަފްސާ އިބްރާހީމް
ހިރުނދުގަސްދޮށުގެ،ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.27%

(122 ވޯޓު)

11 - ރިޟްވާން އިބްރާހީމް
ހަނދުވަރީގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.01%

(39 ވޯޓު)

12 - ހާޖަރާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
ގްރީންވިލާ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.8%

(74 ވޯޓު)

13 - އިބްރާހީމް ޚަލީލް
ފަރިމާވިލާ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.93%

(57 ވޯޓު)

14 - އިބްރާހީމް ޙުސްނީ
ބޮކަރުމާގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.8%

(74 ވޯޓު)

15 - އާދަމް ނަޞީރު
ދިލްބަހާރުގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.67%

(13 ވޯޓު)

16 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ރިވެލި، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.4%

(105 ވޯޓު)

17 - އަމީލިޔާ މުޙައްމަދު
ދިލްކްސާގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.75%

(34 ވޯޓު)

18 - އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
މިރިހިމާގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.25%

(141 ވޯޓު)

19 - ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
ތަނޑިރަތްމާގެ، ދ.މާއެނބޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.1%

(138 ވޯޓު)