* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (394)   ބާތިލް (250)   ސައްޙަ (1031)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1675


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5154
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

7

2

5

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ޢާމިރު
ކަށިމާގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.57%

(493 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހިމް ފިކުރީ
އޮލިވްގާރޑްން، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.14%

(574 ވޯޓު)

3 - އަހްމަދު މަޢުރޫފް
ނޫރާނީގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.29%

(479 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު އިޙްސާން
ފިނިފެންމާގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.62%

(599 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ސަވާދު ޖައުފަރު
ހުދުފިނިފެންމާގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.02%

(568 ވޯޓު)

6 - ޙުސައިން ޝަރީފް
ދަފްތަރުނަމްބަރ 3356، މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.9%

(407 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޒަމީރު އިސްމާޢިލް
ޗަބޭލީގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

11.21%

(578 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހިމް ފާރިޙް
ރޯޒަމީޑް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.68%

(138 ވޯޓު)

9 - ޝުޢައިބް ޢަބްދުލްލަޠީފް
މޫންސްޓަރ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.07%

(519 ވޯޓު)

10 - ޝަމްލާ މުޙައްމަދު
ހ. ގްރީންޒެސްޓް، މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.22%

(372 ވޯޓު)

11 - ޠާހިރު ޢަބްދުއްރާފިޢު
ޕަލްމޭރާ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.28%

(427 ވޯޓު)