* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (127)   ބާތިލް (40)   ސައްޙަ (240)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 407


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1200
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

2

10

8

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މަރްޔަމް ރާމިޒާ
ދުނބުރިމާވިލާ ތ ބުރުނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.5%

(90 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު އިބުރާހީމް
ދީފުރަމް ތ ބުރުނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.75%

(129 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު
ނާޒުއައްސޭރި ތ ބުރުނި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.33%

(76 ވޯޓު)

4 - އިރުޝާދު މަޙްމޫދު
ދޫރެސް ތ ބުރުނި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.08%

(85 ވޯޓު)

5 - މޫސާ ޢަބްދުލްޤާދިރު
ފަތަގުމާގެ ތ ބުރުނި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

15.17%

(182 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު އަޙުމަދު
ސޯސަންވިލާ ތ ބުރުނި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.33%

(100 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޢަލީ
އަލިމަސްގެ ތ ބުރުނި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.5%

(102 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ސިމްނާޒު
އަނބުގަސްދޮށުގެ ތ ބުރުނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.5%

(114 ވޯޓު)

9 - އަޙުމަދު ރަޝީދު
އަތަމާވިލާ ތ ބުރުނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.92%

(59 ވޯޓު)

10 - އާދަމް މުޙައްމަދު
ގުލްފާމުގެ ތ ބުރުނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.67%

(116 ވޯޓު)

11 - މަރްޔަމް އިބްރާހީމް
ފީރޯޒުގެ ތ ބުރުނި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.42%

(53 ވޯޓު)

12 - ޙަސަން ޒަރީރު
މެރިންވިލާ ތ ބުރުނި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.83%

(94 ވޯޓު)