* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (421)   ބާތިލް (180)   ސައްޙަ (790)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1391


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3950
19 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

19

1

9

17

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މޫސާ މުޞްޠަފާ
އިރަމާގެ، ތ.ވިލުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.53%

(416 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޢުމަރު
އަސުރުމާގެ، ތ.ވިލުފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

1.9%

(75 ވޯޓު)

3 - އިސްމާޢީލް ޝަމީމް
ފެބްރިކްވިލާ، ތ.ވިލުފުށި
ޑީކިއުޕީ ޓިކެޓުގައި

6.84%

(270 ވޯޓު)

4 - މުސާ އަންވަރު
ރަންގެ، ތ.ވިލުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.92%

(155 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ލަޠީފް
އަނބުގަސްދޮށުގެ، ތ.ވިލުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.7%

(304 ވޯޓު)

6 - ރުޤިއްޔާ މުޙައްމަދު
ވިލާޑީސޯސަން، ތ.ވިލުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.52%

(60 ވޯޓު)

7 - ޢުޘްމާން ރިނާޒު
މެރިންހައުސް، ތ.ވިލުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.63%

(183 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ޝާދީ
މެރިންހައުސް، ތ.ވިލުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.28%

(248 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން ޖަބީން
އޯޝަންރީޑް، ތ.ވިލުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.43%

(412 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ޙަސަން
ހިލިހިލާގެ، ތ.ވިލުފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.54%

(140 ވޯޓު)

11 - ޢީސާ މުޚުތާރު
ދަފްތަރު ނަންބަރ 5227، މާލެ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

4.68%

(185 ވޯޓު)

12 - އިބްރާހީމް ޝާނީޒް
ފެހިފަރުދާގެ، ތ.ވިލުފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.67%

(145 ވޯޓު)

13 - ޢަލީ ޒޫމާލް
މާޒް، ތ.ވިލުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.2%

(87 ވޯޓު)

14 - ޙުސައިން ތައުފީޤު
ކޮތަބިރިގެ، ތ.ވިލުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.82%

(72 ވޯޓު)

15 - އިބްރާހީމް ޝާކިރު
ވައިލެޓްއާގެ، ގއ.ވިލިނގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.24%

(49 ވޯޓު)

16 - މުޙައްމަދު ރަފީޢު
ގުލްފާމުގެ، ތ.ވިލުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.56%

(180 ވޯޓު)

17 - އަޙްމަދު އާދަމް
އުއްތަރަ، ތ.ވިލުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.92%

(392 ވޯޓު)

18 - ސަމްރޫޙާ އިބްރާހީމް
ޗާނދަނީގެ، ތ.ވިލުފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.85%

(152 ވޯޓު)

19 - ޙުސައިން ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް
ބަސަރާ، ތ.ވިލުފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.76%

(425 ވޯޓު)