* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (285)   ބާތިލް (35)   ސައްޙަ (440)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 760


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2200
17 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

11

12

7

15

13

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ
ދަފްތަރު. ރސ ނަމްބަރ 8724
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.91%

(174 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު ނަދީމް
މޫންލައިޓް ތ މަޑިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.41%

(163 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު އާދަމް (އަޙްމަދުފުޅު)
ނޫވިލް ތ މަޑިފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.5%

(55 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ރަޝީދު
ވިނޯލިއާ ތ މަޑިފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.68%

(15 ވޯޓު)

5 - ޙުސައިން ރިޟާ
ފިތުރޯނުގެ ތ މަޑިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.95%

(197 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ނަސީމް
ނިއުލައިފް ތ މަޑިފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.64%

(14 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު މުޖުތަބާ
މިނިވަންއައްސޭރި ތ މަޑިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.45%

(208 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު މިޒުހަތު
ރިވެލި ތ މަޑިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.91%

(196 ވޯޓު)

9 - ޙަސަން ޢަޒީޒް
ޕެންޒީމާގެ ތ މަޑިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.14%

(157 ވޯޓު)

10 - ޙުސައިން ޙަމްޒާ
ރަތްވިލާގެ ތ މަޑިފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.68%

(37 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޝާފިޢު (ޝިފާޢު)
ޗާނދަނީގެ ތ މަޑިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.23%

(225 ވޯޓު)

12 - އަޙްމަދު ނަސީމް
ފިތުރޯނުގެ ތ މަޑިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.59%

(211 ވޯޓު)

13 - އާދަމް ޢަފީފް
އޯކޭ ތ މަޑިފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.14%

(201 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ޒުހުރީ
ދަފްތަރު. ރސ ނަމްބަރ 5128
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.23%

(27 ވޯޓު)

15 - އަޙްމަދު ޢާދިލް
ސެވެންއެންޑްބީ ތ މަޑިފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.18%

(202 ވޯޓު)

16 - މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
ދަފްތަރު. ރސ ނަމްބަރ 7900
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.5%

(55 ވޯޓު)

17 - އަސްލަމް ރަހާ
ދޫރިޔަން ތ މަޑިފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.86%

(63 ވޯޓު)