* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (186)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (308)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 509


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1540
19 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

8

14

15

4

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ހީނާމާގެ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.21%

(111 ވޯޓު)

2 - އިސްމާޢީލް ޝިހާބު
ބީޗްހައުސް/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.79%

(43 ވޯޓު)

3 - އިސްޙާޤް ޢަބްދުލްވާޙިދު
ތިބްރޯޒްވިލާ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.14%

(110 ވޯޓު)

4 - އާދަމް ޝަފީޤް
ދަފުތަރު 3874/މާލެ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.92%

(122 ވޯޓު)

5 - ޤުރައިޝާ އިބްރާހީމް
ގޯނބިލިމާގެ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.16%

(64 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ޢިނާޒް
ޓޫފުރެންޑްސް/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.73%

(42 ވޯޓު)

7 - ޙުސައިން ޢަރީޝް
ކަޝްމީރު/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.4%

(114 ވޯޓު)

8 - އަޙުމަދު ރިޔާޟް
މަގުމަތީގެ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.44%

(130 ވޯޓު)

9 - މޫސާ އިސްމާޢީލް
ހަވޭލި/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.83%

(59 ވޯޓު)

10 - އަޙުމަދު ޝަބީން
ބުލޫބާރޑް/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.05%

(47 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް
ރުއްދޮށުގެ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.75%

(104 ވޯޓު)

12 - އިސްމާޢީލް މުޢާވިޔަތު
މަޑުފެހިވިލާ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.66%

(41 ވޯޓު)

13 - އަޙުމަދު ޢާމިރު
ބީޗްހައުސް/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.05%

(47 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ވިޝާމް
ސީސަންގެ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.31%

(128 ވޯޓު)

15 - މުޙައްމަދު މުނީރު
ދެކުނުގެ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.12%

(125 ވޯޓު)

16 - އަޙުމަދު ރަޝީދު މުޙައްމަދު
މއ. މިޙްރާބު/މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.43%

(22 ވޯޓު)

17 - އިބްރާހީމް ސަޢީދު
ދުވެލި/ތ. ދިޔަމިގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.52%

(85 ވޯޓު)

18 - ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޢަލީ
ޗަންޕާމާގެ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.66%

(41 ވޯޓު)

19 - ނާހިދު ޢައްބާސް
ޒަމާނުގެ/ތ. ދިޔަމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.82%

(105 ވޯޓު)