* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (191)   ބާތިލް (120)   ސައްޙަ (1061)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1372


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5304
8 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

8

7

2

5

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު ނައުފަލް
ފަލްކަން/ ތ.ގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.43%

(341 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހީމްމަނިކު ދޮންމަނިކު
އައްސޭރި/ ތ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.95%

(740 ވޯޓު)

3 - ސާޖިދު ވަޙީދު
މިނިވަންއައްސޭރި/ ތ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.23%

(1020 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ފަރްހާން
ހިޔާވަހި/ ތ.ގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.2%

(329 ވޯޓު)

5 - ޙުސައިން ނާއިފް
ނިއުސަން/ ތ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.59%

(721 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ރާޝިދު
މުރިނގު/ ތ.ގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.37%

(391 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުލްވާޙިދު ޢަބްދުﷲ
ވެހި/ ތ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.12%

(749 ވޯޓު)

8 - ނިޔާޒް ޢަފީފް
ނިޝާން/ ތ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

19.1%

(1013 ވޯޓު)