* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (45)   ބާތިލް (45)   ސައްޙަ (333)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 423


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1666
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

5

8

4

2

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޙަސަން
ސްވީޓްޑްރީމް/ ތ.ގާދިއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.02%

(117 ވޯޓު)

2 - ނާޞިރާ ޢަލީ
ނޫރާނީގެ/ ތ.ގާދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.76%

(146 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް
ދޫރެސް/ ތ.ގާދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.2%

(170 ވޯޓު)

4 - މޫސާ ނަދީމް
ސޯސަންވިލާ/ ތ.ގާދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9%

(150 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ޝަފީޤް
ހުސްނޫވިލާ/ ތ.ގާދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.02%

(167 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ނަދީމް
އަޅިވިލާގެ/ ތ.ގާދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.34%

(139 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުﷲ މަޢޫޒު
ގްރީން/ ތ.ގާދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.22%

(137 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޝަމީމް
ހުސްނޫވާދީ/ ތ.ގާދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.12%

(152 ވޯޓު)

9 - ޟިޔާއުލް ޙައްޤު
ގުލްއަލާގެ/ ށ.މަރޮށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.56%

(126 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު ރަޝީދު
ބަނަފްސާގެ/ ތ.ގާދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.08%

(118 ވޯޓު)

11 - އަމްޖަދު ޢަބްދުލްވާޙިދު
މެޓްރޯވިލާ/ ތ.ގާދިއްފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.02%

(67 ވޯޓު)

12 - ޙުސައިން ކާމިލް ޔޫސުފް
ދިލްބަހާރުގެ/ ތ.ގާދިއްފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.24%

(104 ވޯޓު)

13 - އިލްހާމް މުޙައްމަދު
ރޯޒް/ ތ.ގާދިއްފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.38%

(73 ވޯޓު)