* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (322)   ބާތިލް (265)   ސައްޙަ (1124)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1711


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5622
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

15

14

9

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޖަޢުފަރު ރަޝީދު
މާޖެހިގެނަންބަރު1/ތ.ތިމަރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

11.26%

(633 ވޯޓު)

2 - އާލިމް ޢަބްދުލްވަޢްޙާބު
ތަރިވިދާގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.1%

(118 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ޙަމީދު
ޑޭޒީމާގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.23%

(350 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޝާހު
މިނިވަންއުފާ/ތ.ތިމަރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.92%

(108 ވޯޓު)

5 - އަލީ މުސާފުޅު
އައްސިދަ/ތ.ތިމަރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.95%

(166 ވޯޓު)

6 - އިސްމާޢިލް ހަސަން
ނިވައިދޮށުގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.34%

(188 ވޯޓު)

7 - އިބްރާހީމް ޚަލީލް
ނާއިންފަރުގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.41%

(585 ވޯޓު)

8 - އަސްވަރު އަލިމަނިކު
މާލޭގޭއާގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.69%

(151 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޒަޢީމް
ފަތިސްއަލިވާގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.48%

(589 ވޯޓު)

10 - އިބްރާހީމް ޝިހާބު
ސައްކެޔޮގަސްދޮށުގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.19%

(404 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު އިލްހާމް
ނައިޓްސްޓަރ/ތ.ތިމަރަފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.34%

(244 ވޯޓު)

12 - އަޙްމަދު ރިޔާޟް
އޯކިޑްމާގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.32%

(468 ވޯޓު)

13 - ފަތުޙުﷲ އާދަމް
މިރިޔާސްގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

7.35%

(413 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ލިއުޝާން
ބިސްގެ/ތ.ތިމަރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.57%

(594 ވޯޓު)

15 - އަޙްމަދު ބުންޔާމީން
ޓޫފްރެންޑްސް/ތ.ތިމަރަފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.87%

(611 ވޯޓު)