* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (36)   ބާތިލް (105)   ސައްޙަ (561)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 702


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2805
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

9

8

6

2

7

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ވަޙީދު
މަލުތެރޭގެ، ތ. ވޭމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.06%

(254 ވޯޓު)

2 - އިލްޔާސް އާދަމް
ފެހިމާވިލާ، ތ. ވޭމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.41%

(320 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ފިރުޝާން
ޕާޓްރާ، ތ. ވޭމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.27%

(232 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޢާމިރު
ހަވޭލީގެ، ތ. ވޭމަންޑޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.7%

(272 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޝަފީޢު
އެނބޫގަސްދޮށުގެ، ތ. ވޭމަންޑޫ
އޭޕީ ޓިކެޓުގައި

12.66%

(355 ވޯޓު)

7 - ރަޝްވާން އާދަމް
އަރާއިރު، ތ. ވޭމަންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.41%

(292 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުﷲ މުފީދު
ބޮކަރުމާގެ، ތ. ވޭމަންޑޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

13.01%

(365 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން ޢާރިފް
ޖަންބުމާގެ، ތ. ވޭމަންޑޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

15.76%

(442 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ނަސީމް
ފިތުރޯނުވިލާ، ތ. ވޭމަންޑޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.73%

(273 ވޯޓު)