* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (-109)   ބާތިލް (310)   ސައްޙަ (645)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 846


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3224
16 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

14

7

2

5

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް ނަވީން
އައްސޭރި، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.98%

(225 ވޯޓު)

2 - ޖާދުﷲ މުޙައްމަދު
ޒަމާލިކް، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.13%

(262 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ރިޔާޟް
އިވްނިންގހައުސް، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.62%

(149 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ
ޓޫފުލާވަރސް، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.4%

(142 ވޯޓު)

5 - މޫސާ ޙަލީމް
އަސަރީގެ، ތ. ކިނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.38%

(238 ވޯޓު)

6 - އިސްމާޢީލް ޙަނީފު
ބިންއުނިމާގެ، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.23%

(233 ވޯޓު)

7 - ޙަސަން މުޙައްމަދު
ނޫރާނީގެ، ތ. ކިނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.09%

(293 ވޯޓު)

8 - ޢަބްދުއްރަޝީދު
ދަފުތަރު ނަމްބަރ 1891، މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.21%

(39 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
ޗަންޕާމާގެ، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.63%

(117 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު މޫސާ
ނޫވިލާގެ، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.2%

(232 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު އައިމަން
ސީސަންގެ، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.77%

(186 ވޯޓު)

12 - ޙަސަން ރަޝީދު
އާކާސް، ތ. ކިނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.01%

(226 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދުފުޅު
ޖަނަވަރީގެ، ތ. ކިނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.1%

(229 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ނަސީމު
އަތަގަސްދޮށުގެ، ތ. ކިނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.65%

(311 ވޯޓު)

15 - ޙުސައިން ޝަރީފް
ކަރަންކާވިލާ، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.03%

(130 ވޯޓު)

16 - ޙުސައިން ރަޝީދު
ގުލްދަސްތާގެ، ތ. ކިނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.58%

(212 ވޯޓު)