* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (92)   ބާތިލް (55)   ސައްޙަ (324)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 471


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1620
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

2

10

6

5

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދުއިބުރާހީމް
ވައިނުޖެހޭގެ / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.15%

(132 ވޯޓު)

2 - އިބުރާހީމްމުޢީން
އިރުމަތީގެ / ތ،އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.47%

(202 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދުޢިމާދު
ފުފޫމާގެ / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.28%

(118 ވޯޓު)

4 - ޢާޤިޞާޢަބްދުއްލަޠީފް
ގުލްދަސްތާވިލާ / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.79%

(110 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުﷲސާޢިރު
ނަސީމީވިލާ / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.7%

(141 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުﷲޒުހުރީ
ތިޔަރަމާގެ / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.75%

(158 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދުމާނިޢު
އަޙުމަދީއާބާދު / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.23%

(101 ވޯޓު)

8 - ނޫޙް ޢަލީ
މެޑެލިމާގެ / ތ.އޮމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.59%

(123 ވޯޓު)

9 - ޖާވީދުޙަސަން
ދުއްލިސާގެ / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.43%

(88 ވޯޓު)

10 - އިބުރާހީމްޒުހުރީ
ތިޔަރަމާގެ / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.19%

(165 ވޯޓު)

11 - އިބުރާހީމްރަމްޒީ
ދޫރެސް / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.86%

(95 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދުޝިފާއު
މާފޮޅޭވިލާ / ތ.އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.32%

(70 ވޯޓު)

13 - އަޙްމަދުރަޝާދު
ސާހިލް / ތ.އޮމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.22%

(117 ވޯޓު)