* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (61)   ބާތިލް (60)   ސައްޙަ (541)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 662


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2705
21 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

17

1

12

13

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޢަލީ ޞިރާޖް
އަނބުގަސްދޮށުގެ ތ.ހިރިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.88%

(186 ވޯޓު)

2 - އާދަމް ފުޅު
ދޭލިޔާގެ ތ.ހިރިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.29%

(89 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޣަނީ
ޖަވާހިރުވިލާ ތ.ހިރިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.69%

(154 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ފާއިޒް
އަތަމާވިލާ ތ.ހިރިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.39%

(281 ވޯޓު)

5 - އަމްޖަދު ޙުސައިން
ކަރިޝްމާ ތ.ހިރިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.73%

(101 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހީމް ވަޙީދު
ފެހިވިލާގެ ތ.ހިރިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.37%

(37 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުﷲ އިމްތިޔާޒް
ދޫސްރާމަންޒިލް ތ.ހިރިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.74%

(74 ވޯޓު)

8 - ސާމިރާ މުޙައްމަދު
ބަނަފުސާގެ ތ.ހިރިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.62%

(98 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުލް މާޖިދު އިބްރާހީމް
ސީރީނުގެ ތ.ހިރިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.18%

(59 ވޯޓު)

10 - މަރްޔަމް ނިޝާމާ
ފިނިހިޔާ ތ.ހިރިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.25%

(115 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ނަސީމް
ރަތްވިލާގެ ތ.ހިރިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.69%

(154 ވޯޓު)

12 - މުޙައްމަދު ޙަނީފް
ކަލީ ތ.ހިރިލަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.36%

(172 ވޯޓު)

13 - ޙުސައިން ޝިހާމް
ލަގްޒަރީހައުސް ތ.ހިރިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.17%

(167 ވޯޓު)

14 - މުޙައްމަދު ޝަކީބް
ހިރި ތ.ހިރިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.29%

(143 ވޯޓު)

15 - އަޙްމަދު ޙުސައިން މަނިކު
މަލަމަތި ތ.ހިރިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.55%

(123 ވޯޓު)

16 - މުޙައްމަދު ޝިހާމް
ލަގްޒަރީހައުސް ތ.ހިރިލަންދޫ
ޕީއޭ ޓިކެޓުގައި

2%

(54 ވޯޓު)

17 - ޙުސައިން އަޙުމަދުމަނިކު
ކެލިފޯނިޔާ ތ.ހިރިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.54%

(231 ވޯޓު)

18 - ޢަބްދުލްބާރީ މޫސާ
ޢަބީރު ތ.ހިރިލަންދޫ
ޕީއޭ ޓިކެޓުގައި

4.95%

(134 ވޯޓު)

19 - އަޙުމަދު ނަޞީރު
އަބަދަށްހިޔާގެ ތ.ހިރިލަންދޫ
ޕީއޭ ޓިކެޓުގައި

3.22%

(87 ވޯޓު)

20 - އަޙްމަދު ނާޡިމް
ލިލީނައިޓް ތ.ހިރިލަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.81%

(103 ވޯޓު)

21 - ޢަބްދުﷲ މާނިޢު
ފަތިސް ތ.ހިރިލަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.29%

(143 ވޯޓު)