* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (19)   ބާތިލް (30)   ސައްޙަ (219)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 268


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1095
17 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

7

12

2

16

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާޙިމް ފަޟީލް
އަނޯނާގެ.ތ ވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.57%

(50 ވޯޓު)

2 - ޙަސަން ރިޔާޟް
ޝާއިރާމަންޒިލް.ތ ވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.31%

(91 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ޕްލާޒާ.ތ ވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.37%

(26 ވޯޓު)

4 - އިބްރާޙިމް އަބްދުއްރަޙީމް
ނޫކޮކާގެ.ތ ވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.29%

(36 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު އަޙްސަން
ފެސްފަރި.ތ ވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.38%

(37 ވޯޓު)

6 - ޔޫސުފް އަމީން
ވައިނުޖެހޭގެ.ތ ވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.3%

(69 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު މަޖްދީ
ޒިޔުރިކު.ތ ވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.86%

(108 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ޝަފީގް
ލުބޯމާގެ.ތ.ވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.3%

(69 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން ރަޝީދު
ޖޭމުމާގެ.ތ ވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

6.67%

(73 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ގިޔާޘް
އައްސޭރި.ތ ވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.14%

(122 ވޯޓު)

11 - ޙުސައިން އަފީފް
ނޫކޮކާގެ.ތ ވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.4%

(81 ވޯޓު)

12 - އަލީ ނިޒާމް
ހިތައްފިނިވާގެ.ތ ވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.86%

(97 ވޯޓު)

13 - އާމިނަތު މުޙައްމަދު
ފެސްފަރި.ތ ވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

1.28%

(14 ވޯޓު)

14 - އާދިލް އަޙުމަދު
ދިއްގަލި,ތ ވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.48%

(60 ވޯޓު)

15 - ފަޒްލީ އަލީ
އަނޯނާގެ.ތ ވަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

1.28%

(14 ވޯޓު)

16 - ޝިޔާޒް އިބްރާހިމް
ފިނިފެންމާގެ.ތ ވަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.04%

(88 ވޯޓު)

17 - މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
ޕްލާޒާ.ތ ވަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.48%

(60 ވޯޓު)