* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (182)   ބާތިލް (15)   ސައްޙަ (244)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 441


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1220
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

8

11

7

10

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހިމް ރިޔާޟް ޢުމަރު
ރާސްޕަރީގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.67%

(118 ވޯޓު)

2 - އާދަމް ފާއިޒު ޙުސައިން
އަސްރަފީވިލާ / ތ. ކަނޑޫދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.64%

(20 ވޯޓު)

3 - ޙަސަން މުޙައްމަދު
ޒުނޭރާމަންޒިލް / ތ. ކަނޑޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(115 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ މާހިރު
ފަށުވިމާގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(115 ވޯޓު)

5 - ޔޫސުފް ނިޒާރު
އޯކިޑްމާގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.82%

(132 ވޯޓު)

6 - އިދުރީސް ޢަލީ
އެތުމާގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.69%

(106 ވޯޓު)

7 - އިސްމާޢީލް ޝަރީފް
ގްޑްލަކް / ތ. ކަނޑޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.25%

(125 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު އާމިރު
އުސްގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.41%

(127 ވޯޓު)

9 - މަރްޔަމް ޢަލީ
ފިނިވާގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(115 ވޯޓު)

10 - މޫސާ ޚަލީލު
ހ. ވަލަންޖު / މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.92%

(121 ވޯޓު)

11 - މަޙްމޫދު މުޙައްމަދު
ކަށިމާގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.33%

(126 ވޯޓު)