* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (270)   ބާތިލް (102)   ސައްޙަ (961)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1333


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 4805
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

12

2

11

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙުސައިން ރަޝީދު
ކޮމްރެޑްވިލާ/ލ.އިސްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.62%

(366 ވޯޓު)

2 - ޔޫސުފް ރިޔާޟް
ރުމޭނިޔާ/ލ.އިސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.01%

(481 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު މޫސާ
އާބުލޫގެ/ލ.އިސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.36%

(498 ވޯޓު)

5 - ޔޫސުފް ޢުމަރު
ބީޗްހައުސް/ލ.އިސްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.08%

(340 ވޯޓު)

6 - ޙުސައިން ޚަލީލު
ގަދަގެ/ލ.އިސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.07%

(436 ވޯޓު)

8 - އިބުރާޙިމް ޚަލީލު
ވައިޖެހޭގެ/ލ.އިސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.86%

(474 ވޯޓު)

9 - ޙުސައިން ޢަފީފް
އޯކިޑްމާގެ/ލ.އިސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.28%

(398 ވޯޓު)

10 - ޙުސައިން ޝަރީފް
އޯކިޑްގެ/ލ.އިސްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.22%

(395 ވޯޓު)

11 - ޙުސައިން ނައީސް
އާޒާދުގެ/ލ.އިސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.91%

(476 ވޯޓު)

12 - މޫސާ ޙަސަން
ފިޔަނޫމާގެ/ލ.އިސްދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

10.3%

(495 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު މޫސާ
ދަފްތަރު.ރސ7951
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.31%

(207 ވޯޓު)

15 - ޢަލީ ޢިމްރާން
ރަސްފަރު/ލ.އިސްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.97%

(239 ވޯޓު)