* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (88)   ބާތިލް (75)   ސައްޙަ (433)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 596


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2166
20 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

11

16

7

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބުރާހިމް ޝާހު
ހިލިހިލާގެ ލ. ދަނބިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.26%

(179 ވޯޓު)

2 - ޙުސައިން އިބުރާހިމް
ގުލްއަލާގެ ލ. ދަނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.59%

(121 ވޯޓު)

3 - ޢަބުދުﷲ ޙަސީބު
ކަޅައިދޫގެ ލ. ދަނބިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.53%

(228 ވޯޓު)

4 - ޙުސައިން ޝަރީފު
ހޭޅި ލ. ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.63%

(57 ވޯޓު)

5 - ޔޫސުފު އަޝްރަފު
ކަނީރުމާގެ ލ.ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.74%

(146 ވޯޓު)

6 - މަރްޔަމް ސާމިރާ
އެންދެރިމާގެ ލ. ދަނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.29%

(93 ވޯޓު)

7 - ސުހީނު ޚަލީލު
އެވަރބުލޫ ލ.ދަނބިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.49%

(184 ވޯޓު)

8 - އާދަމް ޔޫސުފު
ބޯށި ލ. ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.94%

(42 ވޯޓު)

9 - ހައްވާ ހަޝްމާ
ރަތްވިލާގެ ލ.ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.14%

(68 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ޝަރީފު
އަލިވާ ލ. ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.42%

(74 ވޯޓު)

11 - މަރްޔަމް އަޙުމަދު
ނޫއަލި ލ. ދަނބިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.2%

(221 ވޯޓު)

12 - ޙުސައިން ފާއިޒު
ފިނިހިޔާގެ ލ.ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

0.46%

(10 ވޯޓު)

13 - ޢަލީ ރިޔާޟް
މީރަންގެ ލ. ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.14%

(68 ވޯޓު)

14 - ޙުސައިން ޝަރީފު
ރަތްވިލާގެ ލ.ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.79%

(82 ވޯޓު)

15 - އަޙުމަދު އިސާނު
ދޫރެސް ލ. ދަނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.02%

(87 ވޯޓު)

16 - އާއިޝަތު ނަދިރާ
ގުލްޒާރުގެ ލ. ދަނބިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.42%

(204 ވޯޓު)

17 - އިސްމާޢީލު އިބުރާހިމް
ދެކުނުގެ ލ.ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.12%

(46 ވޯޓު)

18 - އަޙުމަދު ޝާކިރު
އަތިރީގެ ލ. ދަނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.69%

(145 ވޯޓު)

19 - އިބުރާހިމް ވިޝާމު
ހީނާމާގެ ލ.ދަނބިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.2%

(91 ވޯޓު)

20 - އަޙުމަދު ނާސިފު
ގުމްރީގެ ލ. ދަނބިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

0.92%

(20 ވޯޓު)