* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (66)   ބާތިލް (45)   ސައްޙަ (510)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 621


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2550
17 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

16

10

14

1

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހިމް ޝަރީފް
ރަތްވިލާގެ ލ.މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.63%

(220 ވޯޓު)

2 - މޫސާއަބުދުﷲ
އައިރިސް ލ.މާބައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.06%

(78 ވޯޓު)

3 - ޙަސަން ޢާދިލް
މާހަލް ލ.މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.08%

(155 ވޯޓު)

4 - ހަސަން ޝައުޤީ
ކެމޭލިޔާ ލ.މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.53%

(90 ވޯޓު)

5 - އަޙުމަދު ރަޝީދު
އާހިޔާ ލ.މާބައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.18%

(132 ވޯޓު)

6 - އަޙުމަދު އިރުޝާދު
ނާރެސް ލ.މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.61%

(92 ވޯޓު)

7 - ހަސަން ޝަފީޤު
އަޅިވިލާގެ ލ.މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.88%

(99 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހިމް މުހައްމަދު
ބަންޑާރާގެ ލ.މާބައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.35%

(213 ވޯޓު)

9 - އާމިނަތު މޫސާ
ސީސައިޑް ލ.މާބައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.16%

(208 ވޯޓު)

10 - އަމީނާ ޔޫސުފު
ކިނާރާ ލ.މާބައިދު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.14%

(233 ވޯޓު)

11 - މުހައްމަދު ރިފާޢު
ފިނިފެންމާގެ ލ.މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.76%

(147 ވޯޓު)

12 - މުހައްމަދު ޝަފީޤު
އަޅިވިލާގެ ލ.މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.53%

(141 ވޯޓު)

13 - މުހައްމަދު ޝިޔާމު
އަތަމާގެ ލ.މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.49%

(89 ވޯޓު)

14 - އަހުމަދު ނަޝީދު
ވާރޭވިލާ ލ.މާބައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.98%

(229 ވޯޓު)

15 - ޢަލީ ރަޝީދު
ފިނިހިޔާގެ ލ.މާބައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.14%

(80 ވޯޓު)

16 - މަރިޔަމްދީދީ
ބިނާ ލ.މާބައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.75%

(274 ވޯޓު)

17 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޢަބުދުލްޤާދިރު
ނޫވިލާގެ ލ.މާބައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.75%

(70 ވޯޓު)