* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (48)   ބާތިލް (10)   ސައްޙަ (107)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 165


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 534
9 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

6

9

7

8

4

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޝާފީ
ރެޑްރޯސް / ލ. މުންޑޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.55%

(51 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު މުފީދު
ރަތްވިލާގެ / ލ. މުންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.18%

(49 ވޯޓު)

3 - މޫސާ ނާޡިމް
މއ. ވައިލެޓްމާގެ / ކ. މާލެ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.74%

(52 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހިމް ޔޫސުފް
އުޖާލާވިދުވަރު / ލ. މުންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.67%

(57 ވޯޓު)

5 - މޫސާ ޢަލީ
ވީނަސްވިލާ / ލ. މުންޑޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.12%

(38 ވޯޓު)

6 - އިބްރާހިމް ނަޢީމް
އަސުރުމާގެ / ލ. މުންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

17.98%

(96 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު ޝަރީފް
ފޭރުމާގެ / ލ. މުންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.24%

(60 ވޯޓު)

8 - އާދަމް ނާޞިފް
ސެވެންސްޓަރ / ލ. މުންޑޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.24%

(60 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ރަޝީދު
ބީޗްވިލާ / ލ. މުންޑޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

13.3%

(71 ވޯޓު)